مزایده و مذاکره عمومی
مذاکره غرفه شماره 54
١٦:٠٤ - شنبه ١٦ تير ١٤٠٣ - تعداد نظرات : ٠
مزایده و مذاکره عمومی
مزایده نوبت دوم و مذاکره احتمالی غرفه شماره 19
١٥:٥٨ - شنبه ١٦ تير ١٤٠٣ - تعداد نظرات : ٠
مزایده و مذاکره عمومی
مزایده نوبت دوم و مذاکره احتمالی غرفه شماره 23
١٥:٥٤ - شنبه ١٦ تير ١٤٠٣ - تعداد نظرات : ٠
مزایده و مذاکره عمومی
مزایده نوبت دوم غرفه شماره 57 با کاربری اداری و دفتری
١٥:٣٤ - شنبه ١٦ تير ١٤٠٣ - تعداد نظرات : ٠
مذاکره غرفه شماره 54
مذاکره غرفه شماره 54
١١:٣١ - يکشنبه ١٠ تير ١٤٠٣ - تعداد نظرات : ٠
مزایده
مزایده غرفه شماره 19 با کاربری آزاد
١١:٢٢ - يکشنبه ١٠ تير ١٤٠٣ - تعداد نظرات : ٠
مزایده
مزایده نوبت اول غرفه شماره 23
١١:١٨ - يکشنبه ١٠ تير ١٤٠٣ - تعداد نظرات : ٠
مزایده
مزایده نوبت اول غرفه شماره 57
١٠:٥٠ - يکشنبه ١٠ تير ١٤٠٣ - تعداد نظرات : ٠
مزایده و مناقصه
مزایده نوبت اول غرفه 22 مزاده اول غرفه شماره 54
١٧:١٣ - سه شنبه ١ خرداد ١٤٠٣ - تعداد نظرات : ٠
مزایده و مناقصه
مزایده و مناقصه اسفند 1402
١٤:١٨ - پنج شنبه ١٧ اسفند ١٤٠٢ - تعداد نظرات : ٠

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>