ليست قيمت اتاق ها و سوئيت ها


برج اتاق يک تخته اتاق دو تخته سوئيت نرمال سوئيت رويال تخت اضافه
غربي خارج از سرویس ريال -- دلار خارج از سرویس ريال -- دلار خارج از سرویس ريال -- دلار خارج از سرویس ريال -- دلار خارج از سرویس ريال -- دلار
شرقي 45،000،000 ريال -- دلار 49،500،000 ريال -- دلار 71,300,000 ريال -- دلار 201,250,000 ريال -- دلار 13,800,000 ريال -- دلار