ليست قيمت اتاق ها و سوئيت ها


برج اتاق يک تخته اتاق دو تخته سوئيت نرمال سوئيت رويال تخت اضافه
غربي خارج از سرویس ريال -- دلار خارج از سرویس ريال -- دلار خارج از سرویس ريال -- دلار خارج از سرویس ريال -- دلار خارج از سرویس ريال -- دلار
شرقي 10،400،000 ريال -- دلار 12،000،000 ريال -- دلار 20،000،000 ريال -- دلار 48،200،000 ريال -- دلار 3،360،000 ريال -- دلار