ليست قيمت اتاق ها و سوئيت ها


برج اتاق يک تخته اتاق دو تخته سوئيت نرمال سوئيت رويال تخت اضافه
غربي خارج از سرویس ريال -- دلار خارج از سرویس ريال -- دلار خارج از سرویس ريال -- دلار خارج از سرویس ريال -- دلار خارج از سرویس ريال -- دلار
شرقي 16،000،000 ريال -- دلار 19،000،000 ريال -- دلار 26،000،000 ريال -- دلار 65،000،000 ريال -- دلار 4،500،000 ريال -- دلار