اعضا هيئت مديره هتل پارسيان استقلال:


احمد مولوی مديرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
محمد خزائی نیا رئیس هیئت مدیره
محمد دنیایی عضو هیئت مدیره
امیرهوشنگ اخویسی عضو هیئت مدیره
عبدالله کرم زاده عضو هیئت مدیره