شرایط عمومی، مدارک مورد نیاز


الف - مشخصات فردی:

نام :* نام خانوادگی : * نام پدر: * سال تولد : *13

کد ملی : * جنسیت : وضعیت تاهل : شماره شناسنامه : *

وضعیت نظام وظیفه : تلفن همراه: تلفن ثابت : * کد شهر: *

آدرس : *

پست الکترونیک : *

ب - مشخصات تحصیلی:

آخرین مدرک تحصیلی : مقطع: رشته: گرایش :

نام دانشگاه یا دانشکده : محل اخذ مدرک تحصیلی: سال اخذ مدرک تحصیلی : 13

میزان آشنایی به زبان انگلیسی :

دوره های تخصصی طی شده که دارای مدرک معتبر می باشد را در جدول زیر ذکر نمائید:

ردیف

نام دوره تخصصی

موسسه صادر کننده مدرک

تاریخ صدور مدرک

1

2

3

4

ج - مشخصات شغلی :

سوابق شغلی را در جدول ذیل ذکر نمائید :

ردیف

محل اشتغال

سمت

تاریخ شروع به کار

تاریخ خاتمه کار

علت ترک کار

1

2

3

4

شغل مورد درخواست : *

لطفا متن مشاهده شده در تصویر را در کادر مربوطه وارد نمائید:

صحت اطلاعات وارد شده در فرم را تائید می نمایم .