اعضای هیئت مدیره

اعضا هيئت مديره هتل پارسيان استقلال:

رئيس هيئت مديره : جناب آقای مجید درزی
نایب رئيس و مديرعامل : جناب آقاي شهرام صالحی
عضو هيئت مديره : جناب آقای جعفر آهنگران